arrive quietly

Hommage à Gian Lorenzo Bernini

50 Graphic Maps of twelve original silkprints published in co-operation with Geodetski Zavod Slovenije d.d., Department of Reprography of Slovenia and EGP Škofja Loka d.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMAGE TO BERNINI BY CATHERINA  ZAVODNIK

The present homage of Catherina  Zavodnik, the academy trained designer and a Master of Fine Arts in Graphic Arts, reveals an artistically investigative nature of this dedicated artist. So far, in the diction of modern abstract, especially in the field of graphics, she has been addressing us with sensitive syntheses of refined “collage complexes”, and this time surprises us with a figural cycle born out of the admiration for the baroque sculptor Gian Lorenzo Bernini. Unlike the usual similar obeisances to great artists, this graphic ode is not recognisable as an imitation at first sight, and at the same time also not distanced very much from the master's opus for it not to be felt as a personal interpretation of the artist by a spectator.

She has invented her own version of entering into his figural world, somewhat in a spirit of the then period which was mostly mythological. With direct fast sketches, she has created an authorial interpretation of his baroquely active bodies in cross-hatched etchings. These have - in the form of colour serigraph - then become an incentive and an inspiration for her articulation of personally characterised figurality hidden in the various imaginative carvings. The perceptible choice of details and their different placement into the artistic field is one of the expressive components of freshness of her innovation. In the Apollo and Daphne, she halves, for instance, the lustful lover and presents him with a half leaving from the picture frame. With a triple cut of the same composition, she puts the observer in front of an even greater mystery – how to construct the whole figures from three parts. These radical cuts and unusual new sets remind us of her previously mentioned – the so-called - collage compositions of the past developmental stages.

She also presents whole bodies or details without getting involved into new compositional combinations. Thus she keeps the famous “The Rape of Prozerpina”, “A Faun Teased by Children” and “David” as complete figures, without using them as part of a puzzle. We are imbued with enticing mysteriousness, which the artist has achieved with cross-hatched structural fineness, when she transfuses the magnifications of original etchings from black and white into a light colourful palette. And it is this filigree sparkling cross-hatched lace that is the main active ingredient of her artistic suggestion. The choice of the unusual colour scale and its “non-complementary” contrasts add fluid uniqueness to these serigraphs.

Only with an unburdened approach and sincere entering into this special world of Catherina Zavodnik, will the spectators be able to feel her artistic message, which cannot be described by words.

Marijan Tršar,
Master of Fine Arts in painting

 

Portfolio of Twelve Silkscreens

Published in co-operation with Geodetski Zavod Slovenije d.d., Department of Reprography ofSlovenia.
Responsible Editor Rudi Zavrl, dipl. iur., Director GZS d.d.
The portfolio contains 12 original serigraphs printed in 50 copies on all-cotton art paper 210 g (Fabriano 5 G.F. Bianco paper), dimensions 50 x 35 cm. Copies are numbered from 1 to 50 by Arabic numerals and signed by the artist.
Portfolio printed by Geodetski Zavod Slovenije d.d., Department of Reprography ofSlovenia- Responsible Editor: Miro Prešern
Leading essay: Marijan Tršar
Translation: Eurotranslate, Rok Mejak s.p.,Ulica 28. maja 51, 1000Ljubljana
Proofreading: Eurotranslate, Rok Mejak s.p.,Ulica 28. maja 51, 1000Ljubljana
Printing of the introductory leaf: Artum d.o.o.
Cover made by EGP d.d., Škofja Loka
Ljubljana, September 2007

 

HOMMAGE BERNINIJU CATHERINE ZAVODNIK (SLO)

Pričujoči »hommage« akademske oblikovalke in magistrice grafike Catherine Zavodnik razkriva umetniško raziskovalni značaj te zavzete ustvarjalke. Kot nas je doslej najrajši v dikciji sodobne abstrakcije, posebej v grafiki, nagovarjala z občutljivimi sintezami pretanjenih »kolažnih kompleksov«, nas tokrat preseneti s figuralnim ciklom, porojenim iz občudovanja baročnega kiparja Gian Lorenza Berninija. Za razliko od utečenih podobnih poklonov velikim ustvarjalcem pa ta njena grafična oda ni na prvi pogled posnemovalno razpoznavna, a tudi ne toliko odmaknjena od mojstrovega opusa, da bi je gledalec ne mogel zaslutiti kot osebno interpretacijo umetnice.

Zamislila si je lastno varianto vstopanja v njegov figuralni svet, nekako v duhu tedanjega časa,ki je bil povečini mitološki. S krokijsko neposrednimi zabeležkami je avtorsko preinterpretirala njegova baročno razgibana telesa v črtno izrisanih jedkanicah. Te so ji potem v izvedbi barvne serigrafije postale spodbuda in navdih za njeno artikuliranje osebno obarvane figuralnosti, prikrite v najrazličnejših domiselnih izrezih. Prav občutena izbira detajlov in njihovo predrugačeno plasiranje v slikovno polje je ena od izraznih komponent svežine njene inovacije. V Apolonu in Dafni razpolovi, denimo, hotnega zaljubljenca in ga predstavi s polovico, ki odhaja iz okvira slike. S trojnim razrezom iste kompozicije postavi gledalca še pred hujšo uganko, kako iz treh delov sestaviti celovite figure. Takšni radikalni rezi in nenavadni novi sklopi nam obude spomin na njene že omenjene - pogojno rečeno – kolažne kompozicije prejšnih razvojnih faz.

Predstavi pa nam tudi cela telesa ali detajle brez vključevanja v nove kompozicijske kombinacije. Tako znano »Ugrabitev Prozerpine«, »Otroke, ki gostijo Fauna« in »Davida« ohranja v celofigurnosti, ne da bi jih uporabila kot dele sestavljank. Vabečo skrivnostnost, ki nas najbolj prežema, pa dosega že s črtno strukturno pretanjenostjo, ko povečave izhodiščnih jedkanic pretaka iz črnobele v svetlo barvno paleto. Prav te filigransko pobliskavajoče črtne čipke so poglavitna učinkovina njenega likovnega sugeriranja. Izbor neobičajne barvne skale ter njenih »nekomplementarnih« kontrastov pa tem sitotiskom dodaja še fluidno osvojljivost.

Le z neobremenjenim pristopom in z iskrenim včutevanjem v ta posebni svet Catherine Zavodnik bomo lahko gledalci podoživeli tudi njeno umetniško sporočilo, ki se ga ne da opisati z besedami.

Marijan Tršar,
mag., akad. slikar

 

Ob razstavi je izšla: Mapa dvanajstih sitotiskov

Izdana v sodelovanju z Geodetskim Zavodom Slovenije d.d., oddelkom za Reprografijo. Za edicijo odgovarja Rudi Zavrl, dipl.iur., direktor GZS d.d.

• Mapa vsebuje dvanajst originalnih sitotiskov stiskanih v nakladi 50 izvodov, na umetniški bombažni papir 210 g (Fabriano 5 G.F. Bianco papir), dimenzije 50 x 35 cm. Grafike v mapi so oštevilčene z arabskimi številkami od 1 do 50 in podpisane od avtorice.
Mapa stiskana v oddelku za Reprografijo Geodetskega Zavoda Slovenije d.d., - za edicijo odgovarja Miro Prešern

Izdelava ovitka: EGP d.d., Škofja Loka
prevod: Eurotranslate, Rok Mejak s.p., Ulica 28. maja 51, 1000 Ljubljana
Tisk uvodnega lista: Birografika BORI d.o.o.
Za uokviritev grafik na razstavi je poskrbelo podjetje Okviri V, d.o.o. (Stanislav Vrhunc)


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

76(497.4):929Zavodnik B.

Podpisani in oštevilčeni izvodi: 1-50. - Vsebuje 12 sitotiskov: Apollo in Daphne 1 ; Apollo in Daphne 2 ; Apollo in Daphne 3 ; Bachannal: a Faun teased by children 1 ; Bachannal: a Faun teased by children 2 ; Bachannal: a Faun teased by children (detajl/detail) ; Rape of Proserpina 1 ; Rape of Proserpina 2 ; Rape of Proserpina (detajl/detail) ; David ; Beata Ludovica ; Boy with Dragon

ISBN 978-961-6223-09-6

234471168